วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การตกแต่งบ้านและสวนให้น่าอยู่

     ที่มาของการทำบล็อก ในปัจจุบันบ้านส่วนใหญ่ตามเมืองใหญ่ๆ ส่วนมากได้กลายเป็นบ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ การตกแต่งบ้านและสวนเป็นอีกทางที่ทำให้บ้านน่าอยู่และดูสวยขึ้น ดิฉันซึ่งมีความชอบการตกแต่งบ้านและสวนอยู่แล้ว นอกจากบ้านและสวนที่สวยแล้วมีบรรยากาศภายในบ้านที่ดูสบายตา ช่วยส่งผลถึงจิตใจคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านด้วยค่ะ ทำให้ดิฉันได้นำเคล็ดลับการตกแต่งบ้านและสวนมาฝากค่ะ


 การตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ 


การตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ มีปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกันค่ะ โดยแบ่งหลักการสำคัญๆ ดังต่อไปนี้


 ความปลอดภัย ในการจัดตกแต่งบ้านควรคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกในบ้าน โดยการเลือกเครื่องตกแต่งบ้านที่ไม่มีมุมแหลม ไม่แตกหักง่าย ไม่เกะกะทางเดิน และควรป้องกันอันตรายที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น เช่น จัดวางตู้ยาไว้ในที่สูงและจัดเก็บสารเคมีในบ้านให้พ้นมือเด็ก รวมทั้งไม่จัดของขวางทางเดิน นอกจากนี้ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดการเดินสายไฟฟ้า จะต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

 ถูกสุขลักษณะและสะอาด ในการจัดบ้านจะต้องจัดให้อากาศถ่ายเทสะดวกไม่ควรจัดวางสิ่งของปิดบังทิศทางลม และจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดทึบ รวมรวมทั้งควรทำความสะอาดเครื่องตกแต่งบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยของคนในบ้าน

 สะดวกในการใช้สอย ในการจัดตกแต่งบ้านควรคำนึงถึงความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดทางเดินต่างๆ ในบ้านให้สัมพันธ์กันสามารถเดินไปมาได้สะดวก จัดขนาดและจำนวนให้เหมาะสมสมกับเนื้อที่ เลือกเครื่องใช้ที่สะดวกในการใช้สอยและทำความสะอาดได้ง่าย เช่น เครื่องเรือนที่มีล้อ สามารถเคลื่อนยัายไดั และเครื่องมือเครื่องใช้ให้สะดวกต่อการหยิบใช้ เช่น ไม่ว่างเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้บ่อยๆ ในที่สูงเกินมือเอื้อมถึง และจัดอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ 

 ความสบาย การจัดตกแต่งบ้านให้ให้มีเครื่องช่วยป้องกันความจ้าของแสงแดด เช่น ม่าน มู่ลี่ มีช่องระบายความร้อน และให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก สามารถมองเห็นทิวทัศน์ในบ้านหรือนอกบ้านที่ทำให้เกิดความเพลินได้ 

 ความมีระเบียบและความสวยงาม ในการจัดตกแต่งเครื่องเรือนควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งของที่จัดว่างมากเกินไป และสิ่งของที่จัดว่างไม่เป็นระเบียบจะทำให้ความสวยงามลดลงนอกจากนี้นอกจากการตกแต่งบ้าน ควรนำเรื่องการใช้สีซึ่งเป็นหลักการศิลปะมาใช้จะทำให้บ้านสวยงามน่าอยู่ยิ่งชึ้นควรนำไม้ดอกไม้ประดับมาใช้ตกแต่งบ้าน เพื่อเพิ่มความสวยงาม เช่น ใส่แจกันดอกไม้สด ไม้ประดับแบบแขวน 

 ความประหยัด การจัดตกแต่งบ้านควรคำนึงถึงความประหยัดทั้งเวลา แรงงานและเงินโดยพิจารณาเรื่องดูแลรักษา ทำความสะอาด ราคาสิ่งของที่นำมาตกแต่งบ้าน การใช้เครื่องทุ่นแรงจะทำให้ช่วยประหยัดเวลาและแรง แต่ก่อนการซื้อควรพิจารณาราคากับความคุ้มค่าของการใช้สร้อย นอกจากสิ่งนั้นสิ่งของเครื่องใช ้บางอย่างที่ใช้ในการตกแต่งบ้าน หากเราสามารถประดิษฐ์เองได้ ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงได้ 


ที่มา : http://www.108health.com/

2 ความคิดเห็น: